Stadgar

Antagna, 97-02-10, ändrade 02-04-02, ändrade 03-03-09, ändrade 14-03-08

§1
Föreningens namn är Vindö Yacht Club, intresseförening.
§2
Föreningen har till ändamål att främja Vindöbåt ägarnas intressen.
§3
Föreningens organ är:
1.  Föreningsstämma
2.  Styrelse
3.  Revisorer
§4
Till medlem i föreningen antas den som stödjer ändamålet med föreningen och i övrigt kan väntas följa föreningens stadgar och beslut.
§5
Medlem är skyldig att senast vid anfordran erlägga i vederbörlig ordning fastställda avgifter till föreningens förvaltning och andra gemensamma ändamål.
§6
Föreningens styrelse består av 5 ledamöter och högst 3 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för ett år i taget. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör.
§7
Valberedning med tre personer väljs för ett år i taget av föreningsstämman.
§8
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Den beslutar i alla ärenden, där annat inte bestämts i stadgarna. Styrelsen får utse en eller flera personer att ensamma eller i förening teckna föreningens firma.
Det åligger styrelsen att:
1.  verkställa föreningsstämmans beslut
2.  ha hand om föreningens ekonomi och föra räkenskaper
3.  utse föreningens förtroendemän och fastställa instruktioner för dessa
4.  tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer och fastställa instruktioner för dessa
5.  till årsstämman avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
6.  besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar
7.  verka för föreningens syfte i enlighet med föreningens allmänna målsättning
§9
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller annan styrelseledamot begär det.
Kallelse med föredragningslista skall tillställas ledamöter och suppleanter i god tid före mötet.
Suppleant som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, får delta i förhandlingarna men inte i besluten.
§10
Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening styrelsens ordförande företräder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Omröstning inom styrelsen sker öppet.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
§11
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisor senast under januari månad.
§12
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas aven revisor och en revisorssuppleant.
Revisorn skall senast till årsmötet avge en berättelse över sin granskning.
§13
Medlemmarnas rätt att deltaga i förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma. En föreningsstämma, som kallas årsstämma, hålls årligen under 1:a kvartalet. Därutöver hålls föreningsstämma som kallas extra stämma när styrelsen anser att det behövs och när det begärs av minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar .
Skriftlig kallelse till stämma skall avsändas till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman.
I kallelse till extra stämma skall angivas det ärende, som föranlett stämmans sammankallande.
§14
Vid föreningsstämman skall följande ärenden förekomma:
0.  Styrelsens ordförande inleder stämman
1.  Upprättande av röstlängd
1.1 Val av ordförande för föreningsstämman
2.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3.  Fråga om stämmans behöriga utlysande
4.  Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
5.  Revisorernas berättelse för samma tid
6.  Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga vinstmedel
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
8.  Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår
9.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av nämndledamöter och suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild ledamot föreslagit till behandling.
§15
Föreningsstämma får endast avgöra ärenden som varit upptaget i kallelsen till stämman.
§16
Föreningsstämma hålls på ort och plats som styrelsen bestämmer.
Protokollet undertecknas av föreningstämmans valde ordförande och justeras av två utsedda justeringsmänn
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Beslut vid föreningsstämma fattas, där dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordförande företräder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen och suppleant får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, och inte heller i val av revisorer.
§17
Medlem ska erlägga årsavgift med ett belopp som fastställs av årsstämman.
Årsavgiften ska betalas före årsmötet, förutsättning för att man ska få rösta.
Erlagda avgifter återbetalas inte.
Styrelsen får, om det finns särskilda skäl till detta, helt eller delvis medge medlem befrielse från att erlägga årsavgift. För medlem, som invalts då mer än hälften av verksamhetsåret förflutit, får.styrelsen sätta ner avgiften till hälften.
§18
Medlem får inte uteslutas innan denne haft tillfälle att yttra sig.
§19
Medlem, som inte erlaggt föreskriven avgift en vecka före årsmötet anses ha utträtt ur föreningen.
§20
Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen förutsätter att beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, och vid den senare stämman biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Kallelse till den senare stämman får inte ske innan första stämman hållits.
§21
Om föreningen upplöses skall kvarstående medel tillfalla Sjöräddningssällskapet.
§22
Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte den 2/10 1997 och ändrats vid två på varandra följande stämmor.

Intygas på originalet den 2002-04-02 av Bengt Arne Svanhill och Ingemar Alexandersson